“ ฮาลาลมาเลเซียจับมือกรรมการกลางฯศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ ยกระดับฮาลาลสู่มาตรฐานโลก ”

Image

วิทยาศาสตร์ฮาลาล : นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดูแลกิจการด้านการรับรองฮาลาลระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ยกระดับคุณภาพฮาลาลสู่มาตรฐานโลก โดยมี ตวนฮัจยีโมฮำมัด นอร์ดิน บินอิบราฮิม เลขาธิการองค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลามอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย (JAKIM) หน่วยงานผู้กำกับดูแลกิจการด้านศาสนาอิสลามพร้อมทั้งงานการรับรองฮาลาลของรัฐบาลมาเลเซีย (ลำดับที่ 5 จากซ้าย), รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) (ลำดับที่ 3 จากซ้าย), รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.จฬ.) (ลำดับที่ 4 จากซ้าย), นายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองอธิการบดีในฐานะผู้แทนอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลำดับที่ 8 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน เมื่อเร็วๆนี้

องค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย หรือ JAKIM ซึ่งกำกับดูแลการรับรองฮาลาลของรัฐบาลมาเลเซีย นำโดย ตวนฮัจยีโมฮำมัด นอร์ดิน บินอิบราฮิม เลขาธิการ และคณะเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี จากนั้นได้เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมนัดพิเศษประกอบด้วย นายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.), รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.จฬ.) รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.), พร้อมกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้แทนคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านฮาลาลระหว่างสองประเทศ โดยมี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมทั้งมีศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองอธิการบดีในฐานะผู้แทนอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในการเปิดประชุมระหว่างสองฝ่าย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้แสดงถึงคำมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะร่วมมือกันด้านกิจการฮาลาล ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการค้าฮาลาลของทั้งสองประเทศ สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล โดยรัฐบาลไทยใส่ใจงานด้านฮาลาลเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฮาลาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานทำหน้าที่ยกระดับคุณภาพฮาลาลประเทศไทย ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการรับรองฮาลาล และงานมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้องค์กรศาสนาอิสลามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับนานาชาติ เร่งสร้างฐานข้อมูลฮาลาล และพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลาลตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฮาลาลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย สิ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจมาโดยตลอดคือการประสานความร่วมมือระหว่างภาคราชการ ภาคศาสนาอิสลาม และภาควิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพฮาลาลประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลตามความมุ่งหวังของรัฐบาล และตามความมุ่งมั่นของฝ่ายศาสนาอิสลามที่ดำเนินงานการรับรองฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ

นายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีตราฮาลาลตราเดียว อีกทั้งการรับรองและการกำกับดูแลด้านมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรศาสนาอิสลามหลัก (กอท.) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์การศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จึงนับเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่กลายเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ขณะที่ในส่วนของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความเข้มแข็งด้านเครื่องหมายฮาลาล เลขาธิการ JAKIM และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย จึงร่วมกันชี้แจงว่ารัฐบาลมาเลเซียมอบอำนาจในการกำกับดูแลกิจการฮาลาลมาเลเซียให้กับ JAKIM เพียงหน่วยงานเดียว  JAKIM ยอมรับอำนาจของ กอท.ในประเทศไทย ซึ่งไม่สามารถล่วงละเมิดได้ จึงไม่เคยมีนโยบายที่จะเข้ามารับรองฮาลาลแก่ธุรกิจต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทั้งสองประเทศจึงมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในอันที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ผลักดันภูมิภาคนี้ให้เป็นศูนย์กลางฮาลาลสำหรับโลกมุสลิมต่อไป โดย JAKIM อยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลของตนเอง จึงขอใช้โอกาสเยี่ยมเยียนครั้งนี้เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าได้พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีฮาลาลมาอย่างยาวนาน กระทั่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทาง JAKIM ยังคาดหวังที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ทำหน้าที่ด้านงานมาตรฐาน และงานการมาตรฐานฮาลาล กล่าวว่า ขณะนี้งานฮาลาลก้าวเข้าสู่ระดับเศรษฐกิจฮาลาลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี การพัฒนามาตรฐานฮาลาลในสาขาต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ ความร่วมมือระหว่างมาเลเซียและไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาฮาลาลในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกเพียงไม่ถึงสองปี อาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเดียวกันอย่างสมบูรณ์ งานฮาลาลจะกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญร่วมกันของประชาคมอาเซียน

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหาร JAKIM เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานทั้งหมดเป็นมุสลิมอันเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของฮาลาลประเทศไทย นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลที่ศูนย์ฯ พัฒนาขึ้น โดยทั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร JAKIM ได้กล่าวแสดงความชื่นชมการทำหน้าที่และบทบาทของศูนย์ฯ ที่มีต่องานทางด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิม อีกทั้งแสดงความยินดีต่อกิจการฮาลาลของประเทศไทยที่มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s