กระทรวงพัฒนาสังคมฯสร้างประวัติศาสตร์ส่งเสริม 3 องค์กรสาธารณประโยชน์ ในอเมริกา


วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ สถานกงสุลใหญ่ นครลอส แองเจลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการลงนามแสดงความเข้าใจร่วมกัน Memorandum of understanding ระหว่าง 3 องค์กรเอกชน คือ 1.สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้ฯ (THAI MUSLIM COMMUNITY OF USA) 2.ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (THAI CDC.) 3.ศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนไทย (THAI’S ING) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว และท่านกงสุลใหญ่ ธานี แสงรัตน์, คุณเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะ ได้จัดทำพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการ และมอบเอกสารสำคัญของการลงนาม คือ “ใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์” ของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 


 ซึ่งถือว่า สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้ฯ และองค์กรภาคเอกชนอีก 2 องค์กร ได้ตกลงในพันธกิจร่วมกัน ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ภายใต้การกำกับดูแลและช่วยเหลือเงินทุนในโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 


 ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของประวัติศาสตร์ชุมชนไทยในแอล. เอ. ที่ภาครัฐบาลได้ดำเนินการให้ทั้ง 3 องค์กร ได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเป็น “รูปธรรม” และถูกต้องตามกฎหมาย เป็นก้าวสำคัญที่แสดงออกในรูป “ประชารัฐ” คือ ความร่วมมือระหว่าง รัฐฐะ กับ ประชาชน ที่มีความหมายรวมถึงการเอื้ออาทรในระบบธรรมาภิบาล ที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สะท้อนให้เห็นบทบาทชัดเจนที่มีต่อคนไทยในต่างประเทศอย่างน่าชื่นชม


 หลังการลงนามร่วม ได้มีการมอบเอกสารสำคัญนี้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้มอบของที่ระลึกของกระทรวงฯ ให้แก่ผู้แทนองค์กรทั้งสามหน่วยงาน


 พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้กล่าวกับบรรดาสื่อมวลชนที่ไปร่วมในงานพิธีนี้ว่า รัฐบาล โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ทำงานต่าง ๆ อย่างมากมายในการปฏิรูปบ้านเมือง การเน้นยุทธศาสตร์ในระบบประชารัฐ การออกกฎหมายกว่า 207 ฉบับ และอีก 102 ฉบับ โดย คสช. ได้เน้นคำว่า “มั่นคง – มั่งคั่ง – ยั่งยืน” ในระบบธรรมาภิบาล ทั้ง 7 ด้าน และ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ย้ำคำว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และ “สังคมต้องเข้มแข็ง” มีความสุจริต ซื่อสัตย์


 หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมุสลิมฮาลาล จากครัวมุสลิมต่างชาติมาเลี้ยงเป็นพิเศษ แก่บรรดาชาวไทยมุสลิมที่ไปร่วมในพิธีเกือบ 20 คน

 นี่คือสาระของความสำคัญ

 นี่คือวันสำคัญวันหนึ่งของประวัติศาสตร์ชุมชนไทย

รายงานโดย ดาวูด ตรีบำรุง

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s