อนาคตของเอเชีย 2560: เผชิญการกีดกันทางการค้าระลอกใหม่ ด้วยบูรณาการที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น


ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ในทุกๆปี สำนักข่าว Nikkei ของญี่ปุ่นจะจัดงานประชุม “อนาคตของเอเชีย” (The Future of Asia) ณ กรุงโตเกียว โดยในปีนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 23 แล้ว แนวคิดของงานคือการสะท้อนความกังวลของสังคมโลกต่อรัฐบาล และ ความร่วมมือในระดับพหุภาคีเพื่อชี้ถึงความท้าทายที่ประชาคมโลกนั้นต้องแบกรับร่วมกัน อาทิ สันติภาพและความมั่นคง การค้าและการพัฒนา ภัยจากสงครามและการใช้อาวุธการทำลายล้างสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โรคระบาดและภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งภายหลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกของเราถูกบริหารภายใต้แนวคิดของการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในประชาคมโลก


โลกในยุคโลกาภิวัตน์นั้นมีความพิเศษเนื่องจากขับเคลื่อนด้วยแนวคิด “การอยู่ร่วมกัน” (common belonging) “ความตระหนักรู้ร่วมกัน” (common awareness) และที่สำคัญคือ “ความเป็นเจ้าของร่วมกัน” (common ownership) ทั้งในประเด็นปัญหา และความท้าทาย รวมถึงการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยตลอดระยะเวลา 30ปีที่ผ่านมานับจากการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีทำให้มนุษย์เรามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น รับรู้ เผชิญและต้องรับผลกระทบจากสถานการณ์ร่วมกันมากขึ้น อันนำไปสู่ความตระหนักรู้ร่วมกัน

ปรากฏศัพท์ใหม่ที่ถูกนิยามขึ้นเพื่ออธิบายความตระหนักรู้ร่วมกันในข้างต้น คือ “โลกนิยม” (Globalism)


แต่ภายหลัง “โลกนิยม” นี้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบพหุภาคีในระดับนานาชาติและภูมิภาคมีการสั่งสมความตึงเครียดและเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ

ในเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออก ความพยายามในการสร้างบรรทัดฐาน หน่วยงานและกระบวนการต่างๆ ยังคงปรากฏชุดแนวคิดอำนาจแบบเก่าที่เราคิดว่าเราได้ก้าวข้ามมันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือการค้า ซึ่งเห็นได้จากความสื่อมถอยของความร่วมมือและการจัดการในระดับพหุภาคี และผลจากความร่วมมือระดับภูมิภาคเมื่อสงครามสิ้นสุด หรือตั้งแต่การก่อตั้งของอาเซียนเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

และนี้คือประเด็นหลักที่การประชุม Nikkei หัวข้ออนาคตของเอเชีย ได้ให้ความสำคัญในปีนี้


เป็นเกียรติของผมอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับเชิญเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมที่มีนัยยะสำคัญเช่นนี้ในทุกๆปี ตั้งแต่ผมยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยาก ที่จะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำต่างๆของภูมิภาคที่มารวมตัวกันในที่แห่งเดียว

บทความจาก Nikkei Asian Review http://asia.nikkei.com/…/Counter-protectionism-with-greater….

สุรินทร์ พิศสุวรรณ

5-6 มิถุนายน 2560

ณ กรุงโตเกียว

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s