กรุงเทพมหานครจัดเลี้ยงละศีลอดเชิญ 184 มัสยิดเกือบ 2 พันคน


20 มิถุนายน 2560

ผู้ว่าราชการ กทม.จัดเลี้ยงละศีลอด ณ อาคารกีฬาเวสน์ สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น เขตดินแดง กทม.โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนจากมัสยิดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้เกียรติมาร่วมงานละศีลอดของกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี


อ.อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้โอวาทและแนวคิดในโอกาสเดือนรอมฎอน 


นายสมัย เจริญช่าง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร ของคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม.กล่าวชี้แจงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครชุดปัจจุบัน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและจาก ๑๘๔ มัสยิด ตลอดจนข้าราชการ กทม.เกือบ 2 พันคน


อนึ่งการเลี้ยงละศีลอดของกรุงเทพมหานครถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีโดยมีวตถุประสงค์พื่อเป็นการส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจตามหลักทางศาสนาอิสลาม เสริมความเข้มเเข็ง สร้างความสมานฉันท์ เเละสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของ่ข้าราชการมุสลิมและพี่น้องประชาชนจากมัสยิดต่างๆในกรุงเทพมหานครในโอกาสเดือนรอมฎอน

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s