ศูนย์กลางอิสลามฯมอบทุนการศึกษาปี 2560  เฉพาะ ปวส. ปริญญาตรี 85 ทุน รวม747 ทุน กว่า 4 ล้านบาท

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา9.00น


 กองทุนซะกาตและการกุศล มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมมอบทุนซะกาตระดับ ปวส.และปริญญาตรีประจำปี 2560ขึ้น โดยมี นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิฯเป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานที่ปรึกษาฯ นายชาคริต กรีมี รองประธานฯกำกับดูแลกองทุนซะกาตและการกุศลฯ และอาจารย์ประดิษฐ์ มูลทรัพย์ประธานฝ่ายกองทุนซะกาตและการกุศลฯ อำนวยการจัดงานมอบทุนในครั้งนี้จำนวน 85 ทุนโดยมีทุนการศึกษาต่อเนื่องรวมอยู่ด้วยจำนวน 5 ทุน
กิจกรรมการมอบทุนซะกาตประจำปี 2560ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่ง ประเทศไทยโดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยและทุนยังชีพ ผู้พิการและทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวนทั้งสิ้น 747ทุน 


นายชาคริต กรีมี รองประธานมูลนิธิฯกำกับดูแลกองทุนซะกาติและการกุศลฯ กล่าวว่า

“มูลนิธิฯได้ให้ความสำคัญต่อหลักการอิสลามในเรื่องของซะกาตเป็นอย่างมากเพราะซะกาตนั้นสามารถจะนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน ผู้ขัดสนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ มูลนิธิฯจึงได้ก่อตั้งกองทุนซะกาตและการกุศลขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 มูลนิธิฯ ได้ประสานงานเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้มีเงินซะกาต และมีจิตเป็นกุศล ร่วมแบ่งปันเงินซะกาตและเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมามอบให้มูลนิธิฯเป็นผู้จัดการโดยการจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิตามหลักการศาสนา ซึ่งมูลนิธิฯได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นโดยลำดับทุกปี”


สำหรับปีนี้ มูลนิธิฯได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีเงินซะกาตและผู้มีจิตรกุศล รวมทั้งกรรมการของมูลนิธิฯเอง เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯจึงได้จัดสรรเงินซะกาตเพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุนยังชีพดังนี้

1. ทุนซะกาตเพื่อการศึกษา จำนวน 491 ราย โดยแบ่งเป็นระดับชั้นการศึกษา 

การศึกษาระดับอนุบาล 1 – ป.3 จำนวน 77 ราย 

การศึกษาระดับประถมศึกษา ป.4 – ป.6 จำนวน 95 ราย 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.3 จำนวน 157ราย 

การศึกษาระดับมัธยมปลาย ม.4 – ม.6 จำนวน 104 ราย


การศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ปวช.1 – 3 จำนวน 7 ราย 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปวส-ปริญญาตรี จำนวน 85 ราย

2. ทุนซะกาตเพื่อการยังชีพ จำนวน 155 ราย 

3. ทุนซะกาตเพื่อผู้พิการ จำนวน 101 ราย

รวมผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดในปี2560นี้747 คน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,062,000.- บาท


” จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านได้ร่วมบริจาคโดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย บัญชีกองทุนซะกาตสาขาคลองตัน เลขบัญชี 001-1-02425-9 ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ติดต่อสำนักงานมูลนิธิฯ โทร. 02-3145638 , 02-3692799 แฟ็กซ์ 02-3143962″


“มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน และขอขอบคุณผู้บริจาคเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงโปรดประทานความเมตตา ความจำเริญแก่ท่าน และครอบครัวตลอดไป”

นายชาคริต กรีมี รองประธานมูลนิธิกำกับดูแลกองทุนซะกาติและการกุศลฯผู้รับผืดชอบโครงการ กล่าวในที่สุด

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s