สมาคมญัมอียะฮ์ จัดสัมมนา การพัฒนาองค์กรมุสลิม หวังองค์กรและสังคมมุสลิมปรับตัวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

สมาคมญัมอียะตุลอิสลามจัดสัมมนาการพัฒนาองค์กรมุสลิม เชิญนักยุทธศาสตร์ นักพัฒนา นักธุรกิจมุสลิม นักกิจกรรมในอดีตและนักการศาสนามาวิเคราะห์ คาดหวังให้องค์กรและสังคมมุสลิมปรับตัวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาสมาคมญัมอียะตุลอิสลาม ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาองค์กรมุสลิม” ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย การสัมมนาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆให้กับองค์กรมุสลิมโดยเรียนเชิญบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมกันบรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่สมาชิกสมาคมฯและผู้สนใจ

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนและนักบริหารองค์กรพัฒนาเอกชน โดยได้ยกกรณีศึกษาศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารทองค์กรแห่งนี้ว่า ศูนย์กลางอิสลามฯมีจุดเด่นด้านกองทุนซากาติ โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขัดสนมากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี “องค์กรพัฒนาเอกชนหรือNGOs หรือองค์กรสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรประชาสังคม ถือเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องคิดเชิงกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัดในการทำงาน การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ ความคิดในเชิงสร้างสรรและต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและภาคธุรกิจ จึงจะประสบความสำเร็จ

ช่วงที่สองของรายการเป็นการเสวนาของนายไฟศาล พรหมยงค์และคุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ โดยมีคุณไฟโรส อยู่เป็นสุขเป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ “องค์กรมุสลิมที่คาดหวัง” โดยนายพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์ ในฐานะนักธุรกิจได้นำเสนอประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของตนเองที่ผ่านมาโดยได้เชิญชวนองค์กรมุสลิมให้สร้างและนำระบบการจัดการคุณภาพ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ องค์กร รวมทั้งการแนะนำเทคนิคและวิธีการในการดำเนินการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWP)ซึ่งถ้าองค์กรมุสลิมนำมาใช้อย่างจริงจัง ก็น่าจะประสบความสำเร็จ

ช่วงบ่ายมีการเสวนาเรื่อง “องค์กรมุสลิมในอดีตและปัจจุบัน” โดย อ.บรรจง บินกาซัน อ.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ อ.สมพล รัตนาภิบาล อ.ศราวุธ ศรีวรรณยศ และ อ.สุชาติ สุวรรณดี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ช่วงท้ายของงาน เป็นการแนะนำวิธีเขียนโครงการต่างๆให้กับองค์กรมุสลิมเพื่อปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย คุณชลาวุธ เขียวเปี่ยม กรรมการบริหารสมาคมญัมอียะตุลอิสลาม มีการเปิดเวที เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างกว้างขวาง

ในการจัดสัมมนา ของทางสมาคมญัมอียะตุลอิสลามครั้งนี้มีสมาชิกและผู้สนใจทั้งจากองค์กรมุสลิมและจากภาคเอกชนทั่วไปมาเข้าร่วมลงทะเบียนร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 200 คน

อนึ่งสมาคมญัมอียาตุ้ลอิสลามในอดีตมีอาจารย์อิสมาอีล อะหมัดและอาจารย์ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์ เป็นอดีตนายกสมาคมฯ ปัจจุบันมีนายมุคลิศ เฉลิมไทยเป็นนายกสมาคมญัมอียะตุ้ลอิสลาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s