“วิษณุ”เน้นความเป็นผู้นำร่วมกันทำเพื่อประเทศชาติ

INN NEWS 23 เมษายน 2018 รองนายกฯวิษณุ ให้โอวาทโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” เน้นความเป็นผู้นำร่วมกันทำเพื่อประเทศชาติ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ว่า มีความชื่นชมยินดีกับผู้จบหลักสูตรการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตรงกับคำสั่งที่ 49/2559 ซึ่งมุ่งเน้น 2 เรื่องคือ 1.มุ่งเน้นความเอาใจใส่ให้ความสำคัญในพระพุธศาสนา 2.การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ไปในทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนตัวมีความภูมิใจที่มีสถาบันผู้นำศาสนาอิสลามขึ้น

ทางสถาบันมีการเปิดหลักสูตรมาแล้ว 2 รุ่นเพื่อให้มีความตรงต่อความต้องการของประเทศ และเน้นความเป็นผู้นำ และในบรรดาหลักสูตรทั้งหลายที่เปิดนั้น จะมีต้องมีวิชา ภาวะผู้นำแทรกไว้เสมอ ซึ่งหมายถึง คนที่จะนำความคิดคนอื่นและทำให้คนอื่นคล้อยตามได้และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 ทั้งนี้มี 3 ตัวย่อ ที่นายกรัฐมนตรีชอบกล่าวอยู่เสมอ คือ ปยป. หมายถึง ปฎิรูป ยุทศาสตร์ชาติ ปรองดอง เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเอาใจใส่ เพราะจะต้องทำให้ถูกต้อง สังคมไทยเป็นพหุวัฒนธรรมและมีเสรีภาพ

นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และแจ้งว่า รัฐบาลต้องการเห็นทุกคนทุกศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพราะปลายทางก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน นโยบายรัฐบาลนี้เป็นประชารัฐ คือ ประชาจับมือร่วมกับรัฐ ร่วมกันทำงาน เมื่อจับมือกันแล้วเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายและประสบความสำเร็จ ผมขอแสดงความยินกับผู้ที่จบหลักสูตร “การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำอิสลาม” และปรารถนาให้จัดหลักสูตรนี้ต่อ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s