ศูนย์กลางอิสลามฯมอบทุนการศึกษา กว่า 2 ล้านบาทในระดับอนุบาล – มัธยม ปวช. และศาสนา จำนวน 629 ทุน

นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประทศไทย เปิดเผยว่าในปีนี้มูลนิธิฯ โดย ฝ่ายกองทุนซะกาตและการกุศล กำหนดมอบทุนเพื่อการศึกษา ในระดับอนุบาล – มัธยมปลาย ปวช. และศาสนา จำนวน 629 ทุน ซึ่งปีนี้มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกว่า 1,000 รายและมีผู้ใจบุญบริจาค ซากาติและให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาดังกล่าวทุกปีบางปีได้รับมากกว่า3ล้านบาท

ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะมีการมอบทุนให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ระดับอนุบาล 18 ทุน ระดับประถมศึกษาตอนต้น 99 ทุน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 179 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 186 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 84 ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 37 ทุน และด้านศาสนา 26 ทุนในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประทศไทย คลองตันโดยมียอดการมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,042,500.00- (สองล้านสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

นายชาคริต การีมี รองประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลฝ่ายกองทุนซากาติกล่าวว่าขอเชิญชวนผู้ใจบุญ มาร่วมมอบทุนในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประทศไทย รามคำแหงซอย 2 คลองตัน กรุงเทพมหานคร และขอเเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิฯได้ทุกเวลานายชาคริต กล่าวในที่สุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s