จุฬาราชมนตรีมอบรางวัล“ฮาลาล ดีเด่นประจำปี 2561”ให้หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน 5ประเภท รวม 10 รางวัลพร้อมร่วมถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรี

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 21.00 น.ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม คลองเก้า เขตหนองจอก กทม. ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปี ฮ.ศ. 1439 บนเวทีกลางก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาปิดงานเล็กน้อยได้มีพิธีมอบรางวัลฮาลาลดีเด่นโดยท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพลในฐานะประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เป็นผู้มอบรางวัล”ฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561”ให้หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนรวม 5 ประเภทจำนวน10 รางวัลโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 10 รายเข้ารับรางวัล

รางวัลประเภทที่ 1 รางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทส่งเสริมความเป็นเลิศในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมและบริการฮาลาล

โดยรวมของประเทศไทย หน่วยงานราชการที่มุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาห กรรมฮาลาลของไทยเพื่อเป็นเกียรติในผลงานที่โดดเด่น

รวม4 หน่วยงานคือ

1. กระทรวงอุตสาหกรรม

นายศิรรุจ จุลกะรัตน์

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นผู้รับโล่แทนท่านปลัดกระทรวงฯ

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ฮาลาล จุฬาฯผู้แทนอธิการบดีเป็นผู้รับโล่

3. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการเป็นผู้รับโล่

4. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)โดยนายยุทธนา  นรภูมิพิภัชน์

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นผู้รับโล่

รางวัลประเภทที่ 2 รางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทบุคคลในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจและสินค้าฮาลาล บุคคลที่มีบทบาทขับเคลื่อนและผลักดันด้านนโยบายผลิตภัณฑ์และการบริการด้านฮาลาล

ส่งเสริมและพัฒนางานด้านฮาลาล

บุคคล 2 ท่าน

1. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณวิไลวรรณ ทัพวงศ์ศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเข้ารับโล่แทน

2. นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รับโล่

รางวัลประเภทที่ 3 รางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทการพัฒนาชื่อเสียงของแบรนด์ฮาลาล (HALAL BRAND DEVELOPMENT AWARD)

องค์กรภาคธุรกิจที่มีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความโดดเด่นในตราสินค้าสัญลักษณ์ของตัวเอง มีชื่อเสียงส่งออกไปทั่วโลก ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีความเป็นเลิศด้านการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เพื่อเป็นเกียรติแก่แบรนด์ฮาลาลที่โดดเด่นเป็นบริษัท 2 แห่งคือ

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นายสมพจน์ อินทรกำแหง รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับโล่

2. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด คุณจินตนา นูเร ผู้จัดการโรงงานเนสท์เล่บางชัน เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

“ธุรกิจสินค้าของเราเป็นประเภทไอศครีม ปัจจุบันมีสินค้าที่ได้รับการรับรองฮาลาลทั้งสิ้น 69 ตัว โดยตัวที่ได้รับการรับรองฮาลาลที่ยาวนานที่สุดและยังคงขายอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้รับการรับรองฮาลาลในปี พ.ศ 2547″คุณจินตนา นูเร ผู้จัดการเนสท์เล่บางชันให้ความเห็น

รางวัลประเภทที่ 4 รางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ฮาลาล (HALAL SCIENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT AWARD)

สถาบัน 1 แห่ง

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเป็นองค์กรที่ทำงานให้คำปรึกษา ให้บริการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนหะรอม วิจัยและพัฒนางานด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่องกรศาสนาทุกระดับรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆมาไม่น้อยกว่า 15 ปี

รางวัลประเภทที่ 5 รางวัลฮาลาลดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs ฮาลาล

บริษัท 1 แห่ง                                                        บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด

นางสาวกรรญดา ณ หนองคาย

ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้รับโล่

เป็นบริษํทที่ทำงานด้าน SMEs ด้านเวชสำอางค์

บริษัทฯขนาดเล็กที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นในการบุกเบิกงานด้านผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาล พัฒนาฮาลาล SMEs ผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำงานด้าน SMEs วิสาหกิจชุมชน

“บริษัท ช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัด ทำธุรกิจ SME ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางจากสมุนไพร เช่น เซรั่มบำรุงรากผม โทนเนอร์แตงกวา เซรั่มลดริ้วรอยแห่งวัย ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จากคณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และได้รับอนุญาติให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจากกรรมการกลางฯตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ทำตามข้อปฏิบัติโดยถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเคร่งครัด เนื่องด้วยการที่บริษัทช้างแก้ว ได้รับมาตราฐานฮาลาลทำให้บริษัทมีโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตลาดไปถึงกลุ่มลูกค้าต่างประเทศในชาติแถบตะวันออกกลาง เพราะมาตราฐานฮาลาล ทำให้กลุ่มลูกค้ามีความเชื่อถือ เชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทช้างแก้ว…และส่งผลทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณท่านจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามฯที่มอบรางวัลให้กับเราและได้ขึ้นถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วย ถือเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มSMEเป็นอย่างมาก”

นางสาวกรรญดา ณ หนองคาย

ประธานกรรมการบริษัทช้างแก้ว เนเชอรัล จำกัดกล่าว

อนึ่งรางวัลฮาลาลดีเด่นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบในหลายระดับ เป็นรางวัลที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปี ฮศ.1439 เป็นผู้ริเริ่มเป็นครั้งแรกโดยมอบหมายให้ฝ่ายฮาลาลเอ็กซ์โปและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบประสานงานโดยคาดหวังว่าจะมีการให้รางวัลฮาลาลดีเด่นในทุกๆปีในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งมั่นสนับสนุนกิจการฮาลาลของประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s