ผู้ว่าราชการ กทม.จัดเลี้ยงละศีลอด ณ อาคารกีฬาเวสน์ สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น ดินแดง มีผู้เข้าร่วมเกือบ2พัน

31พฤษภาคม 2561

ผู้ว่าราชการ กทม.จัดเลี้ยงละศีลอด ณ อาคารกีฬาเวสน์ สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น เขตดินแดง กทม.โดยมีนายอัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนองค์กรสลิมและตัวแทนจากมัสยิดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครที่ให้เกียรติมาร่วมงานละศีลอดของกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี

อ.อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้โอวาทและแนวคิดในโอกาสเดือนรอมฎอน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและจาก ร้อยกว่ามัสยิด ตลอดจนข้าราชการ กทม.เกือบ 1 พันกว่าคน

อนึ่งการเลี้ยงละศีลอดของกรุงเทพมหานครถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์พื่อเป็นการส่งเสริมการปฎิบัติศาสนกิจตามหลักทางศาสนาอิสลาม เสริมความเข้มเเข็งสร้างความสมานฉันท์ เเละสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของ่ข้าราชการมุสลิมและผู้แทนอง์กร พี่น้องประชาชนจากมัสยิดต่างๆในกรุงเทพมหานครในโอกาสเดือนรอมฎอน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s