มกอช.ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ รับรองสินค้าฮาลาลไทยสู่เวทีโลก

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) : นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านความร่วมมือระบบงานสินค้าฮาลาล (Halal Accredition) กับ Mr.Ahmed Al-Motiri  Director General หน่วยรับรองรองระบบงานของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (Accreditation Center : GAC) ในการประชุม APLAC/PAC General Assembly Meeting, Kyoto International conference center ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

การลงนามในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจประเมินรับรองระบบงานในขอบข่ายสินค้าฮาลาล รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การสัมมนา ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลทางเทคนิคด้านการรับรองระบบงานฮาลาล ตลอดจนแลกเปลี่ยนและให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคตามความต้องการของแต่ละฝ่าย เพื่อตรวจประเมินการรับรองระบบงานฮาลาล

ความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการสร้างเครือข่ายในการรับรองระบบงานสินค้าฮาลาล และสร้างความมั่นใจให้ประเทศผู้นำเข้าสินค้าฮาลาลจากประเทศไทย โดยเฉพาะ ประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้สินค้าฮาลาลของประเทศไทยขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s