คณะรัฐมนตรีเอมิเรตส์อนุมัติตั้ง ‘สภาฟัตวาแห่งเอมิเรตส์’

http://wam.ae/en/details/1395302695920

http://www.wam.ae

อะบู ดาบี – ที่ประชุมคณะรัฐบาลแห่งสหอาหรับเอมิเรตส์ อนุมัติให้มีการจัดตั้ง ‘สภาฟัตวาแห่งเอมิเรตส์’ ขึ้น โดยมีประธานคือ ชี้ค อับดุลเลาะฮ์ บิน บัยยะฮ์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานองค์กรส่งเสริมสันติภาพในสังคมมุสลิม โดยสภาฟัตวา ฯ นี้จะทำหน้าที่ในการประสานงานด้านการออกฟัตวา และยืนยันแหล่งที่มาของฟัตวาต่างๆ รวมทั้งการทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติ

สภาฟัตวา ฯ จะทำหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการฟัตวาในประเทศ และมุ่งหมายที่จะควบรวมเอาวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ รวมทั้งการบริหารจัดการงานฝ่ายต่างๆ ของรัฐบาล องค์กร และปัจเจกบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟัตวาไว้ด้วยกัน

ทั้งนี้ สภาฟัตวา ฯ จะออกฟัตวาในเรื่องทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ ตามการร้องขอของทางการ องค์กร หรือปัจเจกบุคคล อีกทั้งยังทำหน้าที่ออกใบอนุญาตในการออกฟัตวา อบรมและพัฒนาทักษะของมุฟตี และดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย โดยจะเป็นการร่วมมือกัน กับหน่วยงานกลางด้านกิจการศาสนาและการกุศลด้วย

สมาชิกของสภาฟัตวา ฯ จะประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการด้านกฎหมายชารีอัต ทั้งจากในประเทศและที่เชิญมาจากต่างประเทศ สภาฟัตวา ฯ ยังจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลฟัตวาที่ออกโดยหน่วยงานอื่นๆ และจะเป็นตัวแทนของเอมิเรตส์ ในการประชุมระดับนานาชาติ และการสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟัตวาด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s