OIC/SMIIC จัดประชุมด้านเทคนิค 5 มาตรฐานฮาลาล ที่อิสตันบูล ตุรกี ไทยเป็นหนึ่งในคณะทำงานจาก 37 ประเทศ

25 กันยายน 2561โรงแรม Istanbul Conen ประเทศตุรกี

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเชิญอย่างเป็นทางการในฐานะประเทศสมาชิกของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries – SMIIC) องค์กรในสังกัดองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation – OIC) (ชื่อที่เรียกสำหรับองค์การนี้คือ OIC/SMIIC) ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคด้านมาตรฐานเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดใน 5 เรื่องร่วมกับคณะทำงานของประเทศสมาชิกที่มาจาก ซาอุดิอาราเบียอิยิปต์ อิหร่าน ลิเบีย มาเลเซีย บอสเนีย ปากีสถาน ตุรกี ซูดาน คาเมรูน ตูนีเซียและจากประเทศไทยรวมทั้งองค์กรฟัตวาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย

ในขณะเดียวกัน OIC/SMIIC ขอให้ประเทศสมาชิกและประเทศผู้สังเกตการณ์ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานใน 5 เรื่องใหญ่ๆคือ แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานและข้อกำหนดด้านอาหาร ด้านคอสเมติก ด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวเนื่อง ด้าน Halal Supply Chain และระบบการบริหารจัดการด้านฮาลาล

เพื่อให้ประเทศ OIC ทั้ง 57ประเทศยอมรับและประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศของตนได้ โดยความเห็นชอบอย่างเป็นทางการขององค์กรที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐาน และข้อกำหนดอื่นตามระเบียบที่เป็นทางการของประเทศสมาชิก

การประชุมดังกล่าวได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-28 กันยายน 2561โดยมีตัวแทนจากประเทศไทย 4 คนนำโดย รศ.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการฯโดยการสนับสนุนของกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อัซอารี สุขสุวรรณและดร. เกษีณี เกตุเลขา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s