กรมการศาสนา ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑” เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๒

พร้อมด้วย นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รายงาน-ภาพโดย อ.วุฒิวัย หวังบู่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s