ตั้ง “เศรษฐ์ อัลยุฟรี” นั่งแท่น ปธ.ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต.

ตั้ง “เศรษฐ์ อัลยุฟรี” นั่งแท่น ปธ.ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต.

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายหลังที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 60 คนประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดผู้แทนเจ้าอาวาส ผู้แทนศาสนาอื่น ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนสมาคมประมง ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสื่อมวลชนกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้แทนเด็กและเยาวชน ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ รวม 60 คนnull

โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเลือกนายประมุข ลมุล ผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายแวฮามะ บากา ผู้แทนสภาเกษตรกร เป็นรองประธาน และนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ผู้แทนสื่อมวลชน กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ผ่านวิธีการยกมือคัดเลือกกันเองตามระบอบประชาธิปไตย ตามคำสั่ง คสช. ที่ 14/2559

คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีบทบาทและหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือ และประสานงานกับ ศอ.บต. ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2553 และให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการเห็นว่า สมควรรับฟังความคิดเห็นของที่ปรึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา พร้อมสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

สำหรับนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี มาเป็นระยะเวลา 19 ปี นับตั้งแต่ปี 2544 ได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำขับเคลื่อนพื้นที่และองค์กรอีกหลายตำแหน่ง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับของประชาชนด้านความสามารถในการพัฒนาพื้นที่ ว่าเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อน จชต.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s