อุปทูตซาอุดีอาระเบีย หารืออธิบดีกรมการปกครองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ฯ แจงเหตุซาอุดีฯตัดสินใจงดคนภายนอกประกอบพิธีฮัจย์

  • วันศุกร์ที26 มิถุนายน 2563เวลา 14.00 น.
  • Mr. Khalid Nasser A. Alfaris รักษาการอุปทูตซาอุดีอาระเบีย ได้เข้าพบและหารือกับนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องสาเหตุที่ทำให้ซาอุดีฯ ตัดสินใจออกแถลงการณ์ที่อนุญาตเฉพาะชาวซาอุดีฯ และชาวต่างชาติที่พำนักในซาอุดีฯ เท่านั้น ให้ประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ได้ และขอความร่วมมือจากสำนักเลขาธิการฯ ให้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ทราบด้วย
  • อธิบดีกรมการปกครอง ได้กล่าวว่า ฝ่ายไทยเข้าใจสถานการณ์และความลำบากใจในการตัดสินใจเช่นนี้ของซาอุดีฯ เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของซาอุดีฯ และทุกประเทศยุติลงโดยเร็ววัน ทั้งนี้ฮธิบดีกรมการปกครองได้สรุปแนวทางการดำเนินการของประเทศไทยก่อนที่ซาอุดีฯ จะมีแถลงการณ์ดังกล่าว
  • ซึ่งขณะนี้ สำนักเลขาธิการฯ ได้มีประกาศแจ้งให้ทราบเป็นการทั่วไปผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ขอความอนุเคราะห์ให้คงโควตาผู้แสวงบุญในปีถัดไปของไทยไว้เท่าเดิมหรือให้โควตามากขึ้น และฝากให้ช่วยดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในซาอุดีฯ ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s