กรรมการกลางฯยกเลิกเครื่องหมายฮาลาล โรงเชือดไก่บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จังหวัดเพชรบูรณ์ สตันท์ไก่เกินจนตาย วอน ! ช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค”

17 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกจดหมายยกเลิกการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนสจำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ความว่า

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเดินไลน์ บิสซิเนส จำกัด

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับรายงานการเชือดไก่ที่เชือดโดยใช้ไฟฟ้าในการ Stunning เกินค่าที่สามารถยอมรับได้ เป็นผลทำให้ไก่ที่ผ่านการStunning ตายก่อนการเชือด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และโรงงานได้นำไก่ดังกล่าวเข้าในระบบการผลิตไม่ได้แยกออก ทำให้ไก่ที่เชือดไม่ถูกต้อง (ฮารอม) เข้าไปในการผลิตปกติ

ในเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. ได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้แทนจาก 3 ฝ่ายมาให้ข้อมูล ประกอบด้วย

(1) ผู้ควบคุมการเชือดสัตว์ 2 คน (นายอำนาจ มีทองคำ และนายอนุวัฒน์ หวังเจริญ)

(2) ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

(3) ผู้แทนบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด

คณะทำงานได้สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงนำสนอฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. และผลการประชุมพิจารณาเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 มีมติให้ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ฮาลาลของ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด และผู้ว่าจ้างผลิต (OEM) ทุกทะเบียนที่ให้การรับรองฮาลาล และให้บริษัทฯ เก็บผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตกัณฑ์ออกจากท้องตลาดให้หมดภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามมติฝ่ายกิจการฮาลาล สกอก.ขอแสดงความนับถือ

หนังสือดังกล่าวลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ลงนามโดย นายสมาน อาดัม รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประสานงานได้ที่ดร.สมชาย ดิเจริญ โทร. 083-187-2791 หรือที่ ฝ่ายกิจการฮาลาล โทรศัพท์ 0-2096-9499, 0-2949-4215 โทรสาร 0-2949-4250, 0-2949-4308

รายงานข่าวแจ้งว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ออกมาเรียกร้อง “ให้ผู้บริโภคมุสลิมควรระมัดระวังในการซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ต่างๆ เพราะช่วงนี้มีผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทั้งเนื้อวัวและเนื้อไก่ ละเลยขาดความระมัดระวังขาดความรับผิดชอบ มีการปนเปื้อน จึงเชิญชวนทั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภคทั้งสองฝ่าย อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นแก่ได้ อย่าเห็นแก่ของราคาถูก ถ้าไม่ชอบมาพากล ต้องแจ้ง ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการคุ้มครองผู้บริโภค”

“อย่างน้อยให้ช่วยกันตรวจสอบหนังสือรับรองฮาลาลและหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ซึ่งสามารถบ่งบอกเบื้องต้นได้ว่าเป็นสิ่งอนุญาตและรับประทานได้”

กรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามฯท่านหนึ่ง ให้ความเห็น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s