สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งผลการวินิจฉัย “พรบ.ฮัจย์”ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ตามที่นายกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา และคณะยื่นร้องเรียน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตวจการแผ่นดิน ถึงนางสาวพาศิกา สุวจันทร์ นายกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านและคณะได้ยื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นติน ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรมนูญ

กรณีพระราชญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พศ. ๒๕๒๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการฮัจย์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮ้จย์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นตินขอเรียนว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นขอบร่วมกัน โตยพิจารณาข้อเทีจะจริงและขัอกฎหมายที่เกี่ยวข้องแลัวจึงได้มีคำวินิจฉัยไปตามประเด็นที่ร้องเรียน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาต้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s