รมช.กระทรวงศึกษาฯคุณหญิงกัลยา โสภณพนิชลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา พร้อมเยี่ยมสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ) ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะกับผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงรียนราชประชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมประชุมรับฟังนโยบาย และปลอบขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปัตตานี

นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมพัฒนาชุมชน) ร่วมต้อนรับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี พร้อมตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ

สำหรับการขับเคลื่อนงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดและขับเคลื่อนกิจกรรม แบบบูรณาการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้    มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่น การบริหารจัดการศึกษา จึงมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การจัดการศึกษาตาม   อัตลักษณ์ การจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี และน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการศึกษา มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้นักเรียนนำไปปรัชใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงชีพอย่างพอเพียง

วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ) ได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะกับผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงรียนราชประชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ ในพื้นที่ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานอื่นๆ มาร่วมประชุมรับฟังนโยบาย และปลอบขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปัตตานี

ประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

ศูนย์ข่าว : ทางนำ ปัตตานี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s