“ครูกัลยา”เดินหน้าบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน สร้างปราชญ์ชุมชนให้ความรู้ชาวบ้านเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร

วันที่ 27 สิงหาคม 2563

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา และนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย (รมช.ศึกษาธิการ) เดินทางติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่อาชีวะเกษตรร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค.63 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นโครงการต้นเเบบการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามเเนวพระราชดำริ ในสถานศึกษาเเละชุมชนโดยรอบ โดยหาที่ให้น้ำอยู่ หาที่ให้น้ำไหล เปิดการอบรมหลักสูตรชลกร การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามเเนวพระราชดำริ และการเก็บกักน้ำไว้ใต้ดิน ระบบเปิด-ระบบปิด

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่เปิดสอนด้านเกษตรกรรมมีปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน การที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 5แห่ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน และบุคลากรได้รับความรู้จากโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง รวมทั้งขยายผลสู่ชุมชน เพื่อช่วยให้ชุมชนมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นรูปแบบการจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด-ระบบปิด มี 2 ขนาด เป็นการขุดบ่อด้วยวิธีเจาะมีเส้นผ่าขนาดศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ลึก 3 เมตร ซึ่งหากโครงการฯ เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้นานตลอดปี อีกทั้งยังสามารถป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การสร้างชลกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำให้สามารถสอนชาวบ้านเรื่องการจัดการน้ำในชุมชน สร้างประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อชีวิตให้พอเพียงได้ด้วยตนเอง โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อนึ่งช่วงเช้าวันนี้ คือวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการพร้อมนายณรงค์ ดูดิง ได้เดินทางมาเยี่ยมผู้เข้าอบรม โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ วิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จังกวัดร้อยเอ็ด และแวะชมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนผู้เข้าอบรม 5 จังหวัดของภาคอิสานอีกด้วย

CR.สยามรัฐออนไลน์/ ประชาสัมพันธ์คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช/คณะทำงานที่ปรึกษาฯณรงค์ ดูดิง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s