ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบเงินช่วยเหลือในนาม “สภาผู้แทนราษฎร”กว่า ๑.๖แสนบาท ให้แก่ นายล่าซิ สาหนุ นายกสมาคมคนตาบอดมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

๑๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมประธานรัฐสภา ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบเงินช่วยเหลือในนาม “สภาผู้แทนราษฎร” จำนวน ๑๖๓,๐๕๐ บาท ให้แก่ นายล่าซิ สาหนุ นายกสมาคมคนตาบอดมุสลิม องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อนำมอบให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งแม้ว่าขณะนี้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวแต่ก็ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ

ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ได้ให้นโยบายในการนำเงินไปช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นว่า ควรนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาทักษะและสร้างอาชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็น เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยการสร้างอาชีพนั้นไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว แต่ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง และทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


สำหรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับจากการร่วมบริจาคของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมมอบเงินด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s