Author Archives: Tangnam News

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก

จับกระแสคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เปิดตัวแคนดิเดต กรุงเทพฯสูสี 2 ทีม  วัดกันด้วยนโยบายเป็นหลัก เป็นอีกหนึ่งทางเลือก  เรียกร้องให้อิหม่ามในกรุงเทพฯฟรีโหวต 

ความเคลื่อนไหวเงียบๆแต่ส่งผลสะเทือนสูงที่ดำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆของทุกภาคในขณะนี้คือการเตรียมการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 พร้อมกับการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆอีก 39 จังหวัดทั่วประเทศไทย  กระบวนการคัดเลือกซึ่งหลายคนเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งกำหนดหลักการและวิธีการไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ. 2540 และกฎกระทรวงพ.ศ. 2542  โดยในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามหมวด 4 ว่าด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมาตรา 23 บัญญัติว่าจังหวัดใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามและ มีมัสยิดตามมาตรา 13 ไม่น้อยกว่าสามมัสยิดให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกาศให้จังหวัดนั้นมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกิน 30 คน  การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้อิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดนั้นเป็นผู้คัดเลือกทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฏกระทรวง  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการรองประธานกรรมการ เลขานุการและตำแหน่งอื่นตามความจำเป็น  ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการรองประธานกรรมการเลขานุการและกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา  เปิดกฎกระทรวงกำหนดวิธีคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  สำหรับวิธีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกำหนดไว้ในกฎกระทรวงพ.ศ. 2542 ข้อ9ระบุว่าเมื่อคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยประกาศให้จังหวัดใดมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่างลงให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ มีการประชุมอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดนั้นเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  ในการประชุมคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตามวรรค 1 ต้องมีอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดนั้นเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นซจึงจะเป็นองค์ประชุมและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานในที่ประชุม  ให้อิมามประจำมัสยิดที่มาประชุมคนหนึ่งมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ไม่เกินจำนวนของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นหรือไม่เกินจำนวนต่ำแหน่งที่ว่างลงแล้วแต่กรณี  ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จะทำการคัดเลือกในคราวนั้น ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อเหล่านั้นได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  ข้อ 11 … Continue reading

Posted in อื่นๆ | Leave a comment

จุฬาราชมนตรีและคณะเป็นผู้ แทนรัฐบาลไทยไปทำหน้าที่อมีรุ้ลฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาราเบีย ซึ่งในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์กว่า 8,833คน 

วันอาทิตย์ที่ 20 สค 60  เวลา10:10น.ณ ห้องวี วีไอพี สนามบินสุวรรณภูมิท่านจุฬาราชมนตรีและคณะเป็นผู้ แทนรัฐบาลไทยไปทำหน้าที่อมีรุ้ลฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาราเบีย ซึ่งในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์กว่า 8,833คน   ท่านจุฬาราชมนตรีและคณะจะเดินทางโดยสายการบินกัลฟ์แอร์ GF 177 จะถึง ณ สนามบินเมืองมาดีนะห์ เวลา 18.15 ตามเวลาท้องถิ่นและจะเดินทางไปยังเมืองมักกะห์ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อร่วมพิธีฮัจย์ปี ฮ.ศ. 1438 ต่อไป  วันนี้เช่นกันฮุจยาตจากประเทศไทยที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 8848 จำนวนผู้โดยสาร 288 คน ถึงสนามบินเจดดาห์ เวลา 14.10 น … Continue reading

Posted in อื่นๆ | Leave a comment

งาน”Thailand Halal Assembly 2017″ขึ้นชั้นระดับนานาชาติ ธุรกิจฮาลาลกำลังเฟื่องฟู เกาหลีเอาจริงจัดงานใหญ่ “สัปดาห์ธรรมชาติ”รวมกว่า 541 บูธพ่วงงาน ฮาลาลเอ็กซ์โป กว่า 156 บูธ

งานแสดงสินค้า Thailand Halal Assembly 2017″ขึ้นชั้นระดับโลก ธุรกิจฮาลาลกำลังเฟื่องฟูไปทั่วโลก เกาหลีเอาจริงจัดงานใหญ่”สัปดาห์ธรรมชาติ”รวมกว่า 541 บูธพ่วงงาน ฮาลาลเอ็กซ์โป กว่า 156 บูธ เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2517 ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมกับสถาบันวิจัยด้านอาหารของเกาหลีใต้ KFRI (Korea Food Research institute)และสถาบัน KIHI (Korea Institute of Halal Industry) ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลของเกาหลีใต้ประจำปี 2017 ขึ้น ณ อาคาร แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี COEX Hall … Continue reading

Posted in อื่นๆ | Leave a comment

รัฐบาลดึงดร.วินัย ดะห์ลันร่วมปฏิรูปด้านสังคม เผยเป็นหนึ่งเดียวจากมุสลิมใน 11 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  “หมอพรทิพย์-ทนายสงกานต์” ปฏิรูปยุติธรรม “ดร.เสรี” ปฏิรูปสื่อ รวมพลคนดังเพียบรวมเกือบ 150 คน

        รัฐบาลตั้ง 11 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ดึง“ดร.วินัย ดะห์ลันร่วมปฏิรูปด้านสังคม หมอพรทิพย์-ทนายสงกานต์” ร่วมชุดปฏิรูปยุติธรรม ด้านสื่อมวลชนดึง “ปลัดจิรชัย” ประธาน “พ่วงคนวิชาชีพสื่อ “ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์-เสรี วงษ์มณฑา-สุทธิชัย หยุ่น” นั่งกรรมการ ด้านสาธารณสุข ตั้ง “หมอเสรี ตู้จินดา” เป็นประธาน กลุ่มพลังงาน คนหน้าเดิม “พรชัย-มนูญ-ปิยสวัสดิ์” กลุ่มป้องกันทุจริต ดึงอดีต ป.ป.ช. “กล้าณรงค์-วิชา” ร่วม ส่วนคณะอื่นคนดังเพียบ         เมื่อวันที่ 15 … Continue reading

Posted in อื่นๆ | Leave a comment