Category Archives: วิทยาศาสตร์

“ ฮาลาลมาเลเซียจับมือกรรมการกลางฯศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ ยกระดับฮาลาลสู่มาตรฐานโลก ”

วิทยาศาสตร์ฮาลาล : นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดูแลกิจการด้านการรับรองฮาลาลระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ยกระดับคุณภาพฮาลาลสู่มาตรฐานโลก โดยมี ตวนฮัจยีโมฮำมัด นอร์ดิน บินอิบราฮิม เลขาธิการองค์กรบริหารกิจการศาสนาอิสลามอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย (JAKIM) หน่วยงานผู้กำกับดูแลกิจการด้านศาสนาอิสลามพร้อมทั้งงานการรับรองฮาลาลของรัฐบาลมาเลเซีย (ลำดับที่ 5 จากซ้าย), รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) (ลำดับที่ 3 จากซ้าย), รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.จฬ.) (ลำดับที่ 4 จากซ้าย), นายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย … Continue reading

Posted in ข่าวในประเทศ, ธุรกิจ, วิทยาศาสตร์, อื่นๆ | Leave a comment