“SFDA”หน่วยงานอาหารและยาซาอุฯขึ้นทะเบียนยอมรับเนื้อไก่และปศุสัตว์ที่ไม่เชือดโดยการช็อต non-stunning และสินค้าที่ได้รับการรับรองฮาลาลจากไทย สามารถส่งออกไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียได้แล้ว”